Algemene voorwaarden en Algemene veilingvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie

Algemene voorwaarden ( download PDF ).

Aanvullende voorwaarden ( download PDF ).

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige     raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Beata lingerie winkel

Emminkhuizerberg 76

3825BJ Amersfoort

Nederland

Telefoonnummer: 033-2851415

E-mailadres: info@beata-lingerie.nl

KvK-nummer: 71915907

Btw-identificatienummer: NL 002245174B62

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel:

De gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

–          de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

–          de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische                                                                                                                   Ruimte waar deze is toegekend;

–          een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van                                                                                                                                                                                                                                                              toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • – de prijs inclusief belastingen;
 • – de eventuele kosten van aflevering;
 • – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • – de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • – of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • – de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • – de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • – de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • – de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het retourformulier moet u eerst downloaden en volledig invullen deze is te vinden onder de rubriek verzenden & retourneren.
 3. Wegens hygiënische redenen kunnen de volgende artikelen bij het verbreken van de verzegeling niet worden geretourneerd:

–    Strings

–    Slips

–    Boxershorts

–    Panty’s

–    Kousen

–    Bodystockings

_    Bikini broekjes

_    Badpakken

_    Heren badmode

 1. Ook de volgende items kunnen niet worden geretourneerd:

–    Afgeprijsde artikelen mogen niet geruild/geretourneerd worden.

–    Producten waarvan de kaartjes zijn verwijderd.

–    Producten met vlekken.

–    Producten zonder originele verpakking.

–    Producten die naar sigaretten rook of parfum ruiken.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. 1Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Let wel op, dat het hier boven vermelde betaling overeenkomst alleen bij een normale bank overschrijving van toepassing is.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende voorwaarden Beata lingerie

Artikel 1 – Het gebruik van kortingscodes

 1. Elke kortingscode is éénmalig geldig per persoon (tenzij anders aangegeven).
 2. Om te kunnen genieten van de korting dient uw aankoop te voldoen aan de volgende voorwaarden (van nieuwsbrief, adverteerder): minimumprijs, geselecteerde items, aantal items, vervaldatum etc.
 3. Zorg ervoor dat de korting goed verwerkt is voordat u de bestelling afrond. Uw bevestiging van zowel de bestelling als de betaling betekent dat u, als klant, in overeenstemming bent gegaan met de aangegeven prijs. Na de betaling heeft u géén recht om de waarde van de korting terug te vragen, zelfs wanneer de korting niet correct is verwerkt.
 4. Mocht u dus besluiten uw bestelling te valideren terwijl de korting niet is verwerkt, zal er geen enkele terugbetaling plaatsvinden.
 5. De kortingscodes werken niet i.c.m. andere kortingscodes en veilingen.
 6. De voorwaarden van het gebruik, de geldigheid en de waarde van de kortingscodes kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.
 7. Mocht de kortingscode niet werken, willen we u vragen contact op te nemen met onze klantenservice via de email: info@beata-lingerie.nl

Artikel 2 – Algemene veilingvoorwaarden

2.1 – Definities

Bieder: de Consument die zich voor de deelname aan veilingen registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een veiling;

Bod: het door de Bieder op een veiling geboden bedrag inclusief BTW;

Beata lingerie: Beata lingerie die de Veiling aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Beata lingerie enerzijds en Koper anderzijds die als gevolg van de toewijzing tot stand komt;

Koper: de Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden;

Persoonsgegevens: de (persoons)gegevens die bij registratie door een Consument aan Beata lingerie dienen te worden verstrekt om als Consument te kunnen bieden op een Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;

Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Beata lingerie aan de Koper dat de veiling waarop door de Koper een Bod is uitgebracht aan de Koper is toegewezen. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring kan bestaan uit het toezenden van een bestelbevestiging via email.

Veiling: de online veiling via de Veilingwebsite voor de verkoop van één of meerdere Zaken;

Veilingwebsite: de Veilingwebsite waarmee Beata lingerie haar Veilingdienst aanbiedt;

Zaken : één of meerdere goederen en/of diensten.

2.2 – Toepasselijkheid

 1. In aanvulling op de ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKEL VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN zijn in de relatie tussen Beata lingerie en een Bieder voorts deze ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN van toepassing op iedere Veiling van Beata lingerie, op het gebruik van de Veilingwebsite, op iedere registratie van een Bieder bij Beata lingerie om deel te kunnen nemen aan een Veiling en op iedere Veiling die plaatsvind Eventuele (algemene) voorwaarden van een bieder worden door Beata lingerie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Door deelname aan een Veiling verklaren de Deelnemers zich jegens elkaar en verklaart de Consument zich jegens Beata lingerie gehouden om deze Algemene Veilingvoorwaarden na te komen en zich gebonden aan de rechtsgevolgen die daaruit voor een Deelnemer voortvloeien. Een Deelnemer verplicht zich jegens Beata lingerie om deze voorwaarden onverkort en zonder enig voorbehoud na te komen en zich te zullen onthouden van gedragingen die de belangen van Beata lingerie als online veilinghuis (kunnen) schaden.

2.3 – Registratie

 1. Om te kunnen deelnemen aan een Veiling dient de Bieder zich voor aanvang van de Veiling te hebben geregistreerd op de door Beata lingerie op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. Voorts verklaart de Bieder (reeds) door zijn/haar deelname aan een Veiling bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten en verklaart de Bieder in het bijzonder (in geval van Toewijzing) bevoegd te zijn om ten aanzien van de betreffende veiling een Koopovereenkomst aan te gaan. Voorts dient de Bieder zonder enig voorbehoud akkoord te gaan met de ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKEL VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN en deze ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR CONSUMENT Beata lingerie behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een Veiling, om haar moverende redenen, te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
 2. De Bieder is verplicht om ervoor te zorgen dat door de Bieder bij registratie alle door de Bieder aan Beata lingerie te verstrekken gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de Bieder garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Bieder de verplichting om Beata lingerie per ommegaand van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.
 3. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de Bieder gebruik maakt bij een Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een Bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de Bieder vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de Bieder Beata lingerie hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

2.4 – Privacy Verklaring

Beata lingerie zal de (Persoons)gegevens van een Bieder gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacy Verklaring op haar Veilingwebsite. Een Bieder zal steeds bij een bezoek aan de Veilingwebsite de laatste wijzigingen van de Privacy Verklaring raadplegen.

2.5 – Beveiliging

 1. Beata lingerie spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen.
 2. De Bieder is jegens Beata lingerie gehouden om zijn computer en/of ieder ander apparaat waarmee hij zich toegang verschaft tot de Veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het Internet. Voorts zal de Bieder voldoende (beveiligings-) maatregelen nemen om een ongeautoriseerd gebruik van zijn wachtwoord en gebruikersnaam door derden tegen te gaan.

2.6 – De Veilingprocedure

 1. De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door Beata lingerie bepaald.
 2. De duur van een Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Dit laat onverlet dat Beata lingerie gerechtigd is om een Veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal Beata lingerie onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling gebruik kunnen maken. Beata lingerie is hiertoe evenwel niets verplicht.
 3. De Veiling zal plaatsvinden in de volgorde zoals in de veilingcatalogus vermeld. Beata lingerie heeft echter het recht van deze volgorde af te wijken.
 4. Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een Internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan: de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de Veilingwebsite en/of een Veiling, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van en/of gebreken in de Veilingwebsite en/of in de onderliggende hardware en/of netwerkverbindingen en/of de software waar de Veilingwebsite op draait. Voorts kunnen onderhoudswerkzaamheden aan de Veilingwebsite en/of aan het onderliggende systeem aan een onbeperkte toegang tot de Veilingwebsite en/of een Veiling en/of aan het uitbrengen van een Bod in de weg staan.

2.7 – Omschrijving veilingen

Omschrijvingen van een Veiling en alle inlichtingen op de Veilingwebsite en/of op andere wijze gedaan, worden naar “beste weten” gedaan. Het kan daarom voorkomen dat een omschrijving van een Veiling onjuist of onvolledig is.

2.8 – Het Bod

Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Beata lingerie op de Veilingwebsite wordt aangegeven. De Veiling geschiedt door middel van bieden en is geheel vrijblijvend. Beata lingerie is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze waarop de Veiling plaatsvindt te veranderen, er is steeds slechts sprake van een (openbare) uitnodiging van de Verkoper tot het doen van een bod.

2.9 – Totstandkoming Koopovereenkomst

 1. De Koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van Toewijzing.
 2. De Bieder is ervan op de hoogte dat de Producten die op de Veiling voor verkoop worden aangeboden aan Beata lingerie toebehoren. De koopovereenkomst komt tussen Beata lingerie en de koper tot stand.

2.10 – Facturatie en betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 48
 2. Het is niet toegestaan om couponcodes (kortingscodes) te gebruiken bij het betalen van een gewonnen veiling.

2.11 – Toepasselijk recht

Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de geschillen die in het kader van een Veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

2.12 – Overige bepalingen

Beata lingerie behoudt zich het recht voor om deze Veilingvoorwaarden aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe veilingvoorwaarden met ingang van de eerstvolgende Veiling.

2.13 – Retourneren

U kunt het artikel tot 14 dagen na ontvangst ruilen of retourneren (dit geld ook voor producten die in de veiling gekocht zijn). Als de termijn van 14 dagen voorbij is, heeft u het artikel definitief gekocht. Let op: uw retourzending wordt alléén in behandeling genomen nadat u uw gegevens op het retourformulier heeft ingevuld. Het retourformulier moet u daarvoor eerst nog wel even downloaden en uitprinten (klik hier) om het retourformulier te downloaden. De kosten voor het terugsturen van uw pakket zijn voor uw eigen rekening.

Zodra we de geretourneerde artikelen hebben ontvangen, zullen wij het desbetreffende bedrag terugstorten op het door u opgegeven bankrekeningnummer. U kunt er dan zelf voor kiezen om een nieuwe bestellingen te plaatsen in een andere maat en of te kiezen voor een een ander artikel.

Retourzendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn worden niet in ontvangst genomen.

Retour adres:

Beata-lingerie

Emminkhuizerberg 76

3825BJ Amersfoort

Nederland